❧ ഗണപതി ശ്ലോകം ❧

ഗണേശ സ്തോത്രം

※   ഓം ഗജാനനായ നമഃ
※  ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
※   ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
※   ഓം വിഘ്നാരാജായ നമഃ
※   ഓം വിനായകായ നമഃ
※   ഓം ദ്ത്വെമാതുരായ നമഃ
※   ഓം ദ്വിമുഖായ നമഃ
※   ഓം പ്രമുഖായ നമഃ
※   ഓം സുമുഖായ നമഃ
※   ഓം കൃതിനേ നമഃ
※   ഓം സുപ്രദീപായ നമഃ (10)
※   ഓം സുഖ നിധയേ നമഃ
※   ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ
※   ഓം സുരാരിഘ്നായ നമഃ
※   ഓം മഹാഗണപതയേ നമഃ
※   ഓം മാന്യായ നമഃ
※   ഓം മഹാ കാലായ നമഃ
※   ഓം മഹാ ബലായ നമഃ
※   ഓം ഹേരംബായ നമഃ
※   ഓം ലംബ ജഠരായ നമഃ
※   ഓം ഹ്രസ്വ ഗ്രീവായ നമഃ (20)
※   ഓം മഹോദരായ നമഃ
※   ഓം മദോത്കടായ നമഃ
※   ഓം മഹാവീരായ നമഃ
※   ഓം മംത്രിണേ നമഃ
※   ഓം മംഗള സ്വരായ നമഃ
※   ഓം പ്രമധായ നമഃ
※   ഓം പ്രഥമായ നമഃ
※   ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ
※   ഓം വിഘ്നകര്ത്രേ നമഃ
※   ഓം വിഘ്നഹംത്രേ നമഃ (30)
※   ഓം വിശ്വ നേത്രേ നമഃ
※   ഓം വിരാട്പതയേ നമഃ
※   ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ
※   ഓം വാക്പതയേ നമഃ
※   ഓം ശൃംഗാരിണേ നമഃ
※   ഓം അശ്രിത വത്സലായ നമഃ
※   ഓം ശിവപ്രിയായ നമഃ
※   ഓം ശീഘ്രകാരിണേ നമഃ
※   ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
※   ഓം ബലായ നമഃ (40)
※  ഓം ബലോത്ഥിതായ നമഃ
※   ഓം ഭവാത്മജായ നമഃ
※  ഓം പുരാണ പുരുഷായ നമഃ
※   ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ
※  ഓം പുഷ്കരോത്ഷിപ്ത വാരിണേ നമഃ
※   ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ
※   ഓം അഗ്രപൂജ്യായ നമഃ
※   ഓം അഗ്രഗാമിനേ നമഃ
※   ഓം മംത്രകൃതേ നമഃ
※   ഓം ചാമീകര പ്രഭായ നമഃ (50)
※   ഓം സര്വായ നമഃ
※   ഓം സര്വോപാസ്യായ നമഃ
※   ഓം സര്വ കര്ത്രേ നമഃ
※   ഓം സര്വനേത്രേ നമഃ
※   ഓം സര്വസിധ്ധി പ്രദായ നമഃ
※   ഓം സര്വ സിദ്ധയേ നമഃ
※   ഓം പംചഹസ്തായ നമഃ
※   ഓം പാര്വതീനംദനായ നമഃ
※   ഓം പ്രഭവേ നമഃ
※   ഓം കുമാര ഗുരവേ നമഃ (60)
※   ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ
※   ഓം കുംജരാസുര ഭംജനായ നമഃ
※   ഓം പ്രമോദായ നമഃ
※   ഓം മോദകപ്രിയായ നമഃ
※   ഓം കാംതിമതേ നമഃ
※   ഓം ധൃതിമതേ നമഃ
※   ഓം കാമിനേ നമഃ
※   ഓം കപിത്ഥവന പ്രിയായ നമഃ
※   ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
※   ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണേ നമഃ (70)
※   ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യാദി ദാനഭുവേ നമഃ
※   ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
※   ഓം വിഷ്ണുപ്രിയായ നമഃ
※   ഓം ഭക്ത ജീവിതായ നമഃ
※   ഓം ജിത മന്മഥായ നമഃ
※   ഓം ഐശ്വര്യ കാരണായ നമഃ
※   ഓം ജ്യായസേ നമഃ
※   ഓം യക്ഷകിന്നെര സേവിതായ നമഃ
※   ഓം ഗംഗാ സുതായ നമഃ
※   ഓം ഗണാധീശായ നമഃ (80)
※   ഓം ഗംഭീര നിനദായ നമഃ
※   ഓം വടവേ നമഃ
※   ഓം അഭീഷ്ട വരദായിനേ നമഃ
※   ഓം ജ്യോതിഷേ നമഃ
※   ഓം ഭക്ത നിഥയേ നമഃ
※   ഓം ഭാവ ഗമ്യായ നമഃ
※   ഓം മംഗള പ്രദായ നമഃ
※   ഓം അവ്വക്തായ നമഃ
※   ഓം അപ്രാകൃത പരാക്രമായ നമഃ
※   ഓം സത്യ ധര്മിണേ നമഃ (90)
※   ഓം സഖയേ നമഃ
※   ഓം സരസാംബു നിഥയേ നമഃ
※   ഓം മഹേശായ നമഃ
※   ഓം ദിവ്യാംഗായ നമഃ
※   ഓം മണികിംകിണീ മേഖാലായ നമഃ
※   ഓം സമസ്ത ദേവതാ മൂര്തയേ നമഃ
※   ഓം സഹിഷ്ണവേ നമഃ
※   ഓം സതതോത്ഥിതായ നമഃ
※   ഓം വിഘാത കാരിണേ നമഃ
※   ഓം വിശ്വഗ്ദൃശേ നമഃ (100)
※   ഓം വിശ്വരക്ഷാകൃതേ നമഃ
※   ഓം കള്യാണ ഗുരവേ നമഃ
※   ഓം ഉന്മത്ത വേഷായ നമഃ
※   ഓം അപരാജിതേ നമഃ
※   ഓം സമസ്ത ജഗദാധാരായ നമഃ
※   ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമഃ
※   ഓം ആക്രാംത ചിദ ചിത്പ്രഭവേ നമഃ

※   വിനായകോ വിഘ്നരാജോ ഗൗരീപുത്രോ ഗണേശ്വരഃ | സ്കംദാഗ്രജോവ്യയഃ പൂതോ ദക്ഷോ‌உധ്യക്ഷോ ദ്വിജപ്രിയഃ
※  അഗ്നിഗര്വച്ഛിദിംദ്രശ്രീപ്രദോ വാണീപ്രദോ‌உവ്യയഃ സര്വസിദ്ധിപ്രദശ്ശര്വതനയഃ ശര്വരീപ്രിയഃ
※   സര്വാത്മകഃ സൃഷ്ടികര്താ ദേവോനേകാര്ചിതശ്ശിവഃ | ശുദ്ധോ ബുദ്ധിപ്രിയശ്ശാംതോ ബ്രഹ്മചാരീ ഗജാനനഃ
※  ദ്വൈമാത്രേയോ മുനിസ്തുത്യോ ഭക്തവിഘ്നവിനാശനഃ | ഏകദംതശ്ചതുര് ബാഹുശ്ചതുരശ്ശക്തിസംയുതഃ
※   ലംബോദരശ്ശൂര്പകര്ണോ ഹരര്ബ്രഹ്മ വിദുത്തമഃ | കാലോ ഗ്രഹപതിഃ കാമീ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ
※  പാശാംകുശധരശ്ചംഡോ ഗുണാതീതോ നിരംജനഃ | അകല്മഷസ്സ്വയം സിദ്ധസ്സിദ്ധാര്ചിതപദാംബുജഃ
※   ബീജപൂരഫലാസക്തോ വരദശ്ശാശ്വതഃ കൃതീ | ദ്വിജപ്രിയോ വീതഭയോ ഗദീ ചക്രീക്ഷുചാപധൃത്
※  ശ്രീദോജ ഉത്പലകരഃ ശ്രീപതിഃ സ്തുതിഹര്ഷിതഃ | കുലാദ്രിഭേത്താ ജടിലഃ കലികല്മഷനാശനഃ
※   ചംദ്രചൂഡാമണിഃ കാംതഃ പാപഹാരീ സമാഹിതഃ | അശ്രിതശ്രീകരസ്സൗമ്യോ ഭക്തവാംഛിതദായകഃ
※  ശാംതഃ കൈവല്യസുഖദസ്സച്ചിദാനംദവിഗ്രഹഃ | ജ്ഞാനീ ദയായുതോ ദാംതോ ബ്രഹ്മദ്വേഷവിവര്ജിതഃ
※   പ്രമത്തദൈത്യഭയദഃ ശ്രീകംഠോ വിബുധേശ്വരഃ | രമാര്ചിതോവിധിര് നാഗരാജയജ്ഞോപവീതവാന്
※  സ്ഥൂലകംഠഃ സ്വയംകര്താ സാമഘോഷപ്രിയഃ പരഃ | സ്ഥൂലതുംഡോ‌உഗ്രണീര്ധീരോ വാഗീശസ്സിദ്ധിദായകഃ
※  ദൂര്വാബില്വപ്രിയോ‌உ വ്യക്തമൂര്തിരദ്ഭുതമൂര്തിമാന് | ശൈലേംദ്രതനുജോത്സംഗഖേല നോത്സുകമാനസഃ
※  സ്വലാവണ്യസുധാസാരോ ജിതമന്മഥവിഗ്രഹഃ | സമസ്തജഗദാധാരോ മായീ മൂഷകവാഹനഃ
※  ഹൃഷ്ടസ്തുഷ്ടഃ പ്രസന്നാത്മാ സര്വസിദ്ധിപ്രദായകഃ | അഷ്ടോത്തരശതേനൈവം നാമ്നാം വിഘ്നേശ്വരം വിഭുമ്
※  തുഷ്ടാവ ശംകരഃ പുത്രം ത്രിപുരം ഹംതുമുത്യതഃ | യഃ പൂജയേദനേനൈവ ഭക്ത്യാ സിദ്ധിവിനായകമ്
※  ദൂര്വാദളൈര്ബില്വപത്രൈഃ പുഷ്പൈര്വാ ചംദനാക്ഷതൈഃ | സര്വാന്കാമാനവാപ്നോതി സര്വവിഘ്നൈഃ പ്രമുച്യതേ

※   ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും , ശശി വർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് , സർവ വിഘ്ന ഉപശാന്തയെ
※  അഗജാനന പദ്മാർഗം , ഗജാനനം ആഹാരനിശം അനേകദന്തം ഭക്താനാം , ഏകദന്തം ഉപാസ്മഹേയ്‌
※   തത്പുരുഷയായ വിധമഹേ വക്രതുണ്ടായ ധീമഹി തന്നോദന്തി പ്രചോദയാത്