❧ ക്ഷേത്ര സമയം ❧


രാവിലെ ⏰

 • ※  നിർമാല്യം    →    05:00 AM
 • ※  ഗണപതി ഹോമം →  06:00 AM
 • ※  ഗുരു പൂജ    →    07:00 AM
 • ※  ഉഷ പൂജ    →    07:30 AM
 • ※  മധ്യാന പൂജ    →    10:15 AM
 • ※  നട അടപ്പ്    →    10:30 AM

രാത്രി ⏰

 • ※  നട തുറക്കൽ    →     05:30 PM
 • ※  ഗുരു പൂജ    →     06:30 AM
 • ※  ദീപാരാധന    →     07:00 PM
 • ※  അത്താഴ പൂജ    →     07:45 PM
 • ※  നട അടപ്പ്    →     08:00 PM

❧ Temple Timing ❧


Morning Timing ⏰

 • ※  Nirmalyam    →    05:00 AM
 • ※  Ganapathi Homam  →    06:00 AM
 • ※  Guru Pooja    →    07:00 AM
 • ※  Usha Pooja    →    07:30 AM
 • ※  Madyana Pooja    →    10:15 AM
 • ※  Nadayadappu    →    10:30 AM

Evening Timing ⏰

 • ※  Nadathurakkal    →    05:30 PM
 • ※  Guru Pooja    →    06:30 AM
 • ※  Deeparadhana    →    07:00 PM
 • ※  Athazha Pooja    →    07:45 PM
 • ※  Nadayadappu    →    08:00 PM